dimarts, 18 de gener del 2011

Ajudes de llibres de text i material didàctic 2010-2011

Us informam que el passat dia 13 de gener va sortir publicada al BOIB la resolució per la qual es convoquen ajudes de llibres de text i material didàctic per al curs escolar 2010/2011. La quantia individual màxima serà de 105€.

- Les ajudes van destinades a les famílies dels alumnes de tots els cursos d’educació primària.
- La informació i el model oficial de sol·licitud referent a aquesta convocatòria la podeu trobar aqui o a la secretaria de l'escola.
- Les sol·licituds es presentaran a l'escola fins el dia 26 de gener de 2011.


Documentació que s'ha de presentar:
1.- Full “Annex II” de la convocatòria, correctament emplenat i signat. (El podeu demanar a secretaria)
2.- DNI, NIF o, en cas de ser estrangers, el NIE de tots el membres computables de la unitat familiar que tenguin 14 anys o més en data 31 de desembre de 2009.

Per a l’obtenció de punts cal presentar:
• Certificat d’ingressos de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) corresponent a l’any 2009, del pare i de la mare o dels tutors del sol·licitant.
- En cap cas no serà suficient per obtenir punts segons aquest criteri presentar el certificat que acredita que no s’està obligat a fer la declaració de renda si no s’acompanya d’un justificant d’ingressos.
- En cas de no poder presentar el certificat de l’AEAT, un certificat dels serveis socials en que es valori la situació econòmica de la unitat familiar.
• Fotocòpia del llibre de família amb tots els seus components. En cas de nul·litat, separació o divorci, s’ha d’acompanyar la sentència judicial que declari aquesta circumstància. La separació de fet ha d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que la demostri.
• Certificat de convivència o empadronament al mateix domicili familiar, de:
- Fills que tenguin una edat inferior als 25 anys, o superior en cas de discapacitats físics o psíquics amb una grau igual o superior al 33 %.
- Ascendents familiars majors de 65 anys.
- Persona que mantengui una relació afectiva en condició de matrimoni o parella de fet o situació de fet estable.
En tot cas, s’ha de presentar un certificat d’ingressos de cada una de les persones assenyalades.
- Certificat d’empadronament i/o convivència.
- Certificat de distància entre el domicili familiar i l'escola o certificat de distància entre el domicili familiar i l’itinerari d’una ruta de transport escolar, expedit per l’ajuntament.
- Certificat o certificats de la declaració anual de l’IRPF corresponent a l’exercici 2009. Es pot autoritzar a l'Administració educativa a fer-ho o presentar els certificats on es facin constatar les caselles 455 i 465.
- Fotocòpia completa del llibre de família actualitzat. En els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha de presentar la sentència judicial que ho declari i, també, el conveni regular que s’hi estableix. La separació de fet ha d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que la demostri.

1 comentari: