dimecres, 11 de juny del 2014

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ CURS 1014-2015Benvolguts pares i mares,

El proper curs escolar 2014-2015 es continuarà amb el  Programa de Reutilització de llibres de text i material didàctic pels alumnes de 1r, 2n, 3r , 4t, 5è i 6è d’educació primària,  amb caràcter voluntari per a les famílies.

Aquest programa consisteix en la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic de titularitat del centre que es nodrirà a través de les aportacions econòmiques de les famílies, de la Conselleria d’Educació i Cultura i, si escau, d’altres institucions públiques o privades, amb la finalitat d’adquirir aquests llibres de text i material didàctic perquè l’alumnat els empri i els reutilitzi, mentre sigui possible fer-ne ús.

L’aportació econòmica de la Conselleria d’Educació i Cultura per al proper curs serà de 17€ per cada alumne que vulgui adherir-se.

El centre s'encarrega de realitzar la compra de llibres de tots els alumnes adherits al programa i de rebre'ls al centre abans que comenci el nou curs escolar.

Totes aquelles famílies que vulguin adherir-se al programa de reutilització de llibres hauran d'efectuar l'ingrés de 35 € per alumne, al nombre de compte que s'adjunta en el full annex abans del dia 20 de juny. Després, hauran de lliurar una còpia del rebut del banc i el contracte signat.Sant Miquel de Balansat,10 de juny de 2014.
Atentament,
L’Equip Directiu      

   

                                                                   CONTRACTE

Els informam que totes aquelles famílies que vulguin adherir-se al programa de Reutilització de llibres per al curs 2014-2015 han de fer l’ ingrés de _35 €_ al següent nombre de compte corrent de “La Caixa”:
2100- 0755-04-0200022805
Tots els ingressos realitzats fora de termini seran exclosos del programa de reutilització i seran retornats.
Adjuntam les normes per al compliment d’aquest programa. Totes les persones interessades hauran d’entregar signada aquesta declaració de compromís  juntament amb una còpia del  rebut del banc per haver ingressat els  35€, abans del  20 de juny a Secretaria.
DECLARACIÓ DE COMPROMÍS
El Sr./ Sra. ................……...................……….............. amb DNI ......................…….
pare/ mare/ representant legal de l’alumne .........………..................................………
del centre CEIP BALANSAT  del municipi de   SANT JOAN DE LABRITJA
em compromet a fer l’ ingrés de l’aportació econòmica de 35 € abans del dia 20 de juny de 2014  al següent nombre de compte bancari de “ La Caixa”:
2100- 0755-04-0200022805
De la mateixa forma em compromet a respectar completament el plec de normes i em faig càrrec de les pèrdues o del mal estat dels llibres que el  meu fill/a  pugui ocasionar, pagant les penalitzacions corresponents.
Sant Miquel de Balansat, _______ de                              de 20___.
Signatura
                                  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada