divendres, 28 de gener del 2011

dijous, 20 de gener del 2011

Els alumnes de 5è queden tercers a la Setmana de la mar

Els alumnes de cinquè han quedat tercers al concurs de la mascota de la Setmana de la mar, guanyant així una plaça directa per una setmana d'activitats a la mar organitzades pel Club Nàutic de Sant Antoni. Els nostres alumnes han creat a Na Posi per aquest concurs, una posidònia que en la seva maqueta apareix amb el seu optimist practicant vela. La veritat és que ha quedat fantàstica. Enhorabona a tots ! i ara a disfrutar de l'experiència.
Bloc de cinquè

dimarts, 18 de gener del 2011

Ajudes de llibres de text i material didàctic 2010-2011

Us informam que el passat dia 13 de gener va sortir publicada al BOIB la resolució per la qual es convoquen ajudes de llibres de text i material didàctic per al curs escolar 2010/2011. La quantia individual màxima serà de 105€.

- Les ajudes van destinades a les famílies dels alumnes de tots els cursos d’educació primària.
- La informació i el model oficial de sol·licitud referent a aquesta convocatòria la podeu trobar aqui o a la secretaria de l'escola.
- Les sol·licituds es presentaran a l'escola fins el dia 26 de gener de 2011.


Documentació que s'ha de presentar:
1.- Full “Annex II” de la convocatòria, correctament emplenat i signat. (El podeu demanar a secretaria)
2.- DNI, NIF o, en cas de ser estrangers, el NIE de tots el membres computables de la unitat familiar que tenguin 14 anys o més en data 31 de desembre de 2009.

Per a l’obtenció de punts cal presentar:
• Certificat d’ingressos de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) corresponent a l’any 2009, del pare i de la mare o dels tutors del sol·licitant.
- En cap cas no serà suficient per obtenir punts segons aquest criteri presentar el certificat que acredita que no s’està obligat a fer la declaració de renda si no s’acompanya d’un justificant d’ingressos.
- En cas de no poder presentar el certificat de l’AEAT, un certificat dels serveis socials en que es valori la situació econòmica de la unitat familiar.
• Fotocòpia del llibre de família amb tots els seus components. En cas de nul·litat, separació o divorci, s’ha d’acompanyar la sentència judicial que declari aquesta circumstància. La separació de fet ha d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que la demostri.
• Certificat de convivència o empadronament al mateix domicili familiar, de:
- Fills que tenguin una edat inferior als 25 anys, o superior en cas de discapacitats físics o psíquics amb una grau igual o superior al 33 %.
- Ascendents familiars majors de 65 anys.
- Persona que mantengui una relació afectiva en condició de matrimoni o parella de fet o situació de fet estable.
En tot cas, s’ha de presentar un certificat d’ingressos de cada una de les persones assenyalades.
- Certificat d’empadronament i/o convivència.
- Certificat de distància entre el domicili familiar i l'escola o certificat de distància entre el domicili familiar i l’itinerari d’una ruta de transport escolar, expedit per l’ajuntament.
- Certificat o certificats de la declaració anual de l’IRPF corresponent a l’exercici 2009. Es pot autoritzar a l'Administració educativa a fer-ho o presentar els certificats on es facin constatar les caselles 455 i 465.
- Fotocòpia completa del llibre de família actualitzat. En els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha de presentar la sentència judicial que ho declari i, també, el conveni regular que s’hi estableix. La separació de fet ha d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que la demostri.