dimecres, 26 d’octubre del 2016


FORMACIÓ PER A PARES EN LLENGUA CATALANA


Us presentam l’oferta de formació de llengua catalana orientada específicament als pares i mares no catalanoparlants d’alumnes d’educació infantil, primària i secundària de tots els centres de les Illes Balears.
La proposta inicial és que els cursos es facin als mateixos centres on els pares i mares tenen matriculats els fills i, sempre que sigui possible, que els imparteixin professors del centre. Pel que fa a l’horari del curs, l’AMIPA o la direcció del centre podrà suggerir el que trobi més convenient.
Per poder dur endavant el projecte, és molt important que el centre, juntament amb l’AMIPA, s’hi impliqui. Per això us demanam que faceu difusió d’aquests cursos entre els pares i mares dels vostres alumnes.

1. Característiques dels cursos per a pares i mares

Destinataris
Taller de català inicial 1: pares i mares sense coneixements de llengua catalana que volen ajudar els fills en el seu aprenentatge i ser capaços de comprendre i generar converses de nivell molt bàsic.
Taller de català inicial 2: pares i mares amb coneixements escassos de llengua catalana que volen ajudar els fills en el seu aprenentatge i que aspiren a comunicar-se en situacions senzilles.
Durada dels cursos: 40 hores repartides en dues sessions setmanals d’una hora i mitja.
Inici dels cursos: setmana del 9 de gener.
Preu dels cursos: 30 €.

Tenen una reducció del 50 % de l’import de la matrícula les persones següents:
Persones
Documentació acreditativa que cal presentar (s’ha de mostrar l’original per confirmar que la fotocòpia és fidel a l’original)
Desocupades
Un certificat o fotocòpia de la targeta del SOIB (o de l’organisme equivalent de fora de les Illes Balears) que acrediti la condició de desocupat. La data d’aquest document no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.

Jubilades o pensionistes
Un certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o un document que acrediti la condició de jubilat o pensionista.
Membres de família nombrosa
Fotocòpia del títol de família nombrosa en vigor.
Discapacitades
Fotocòpia de la targeta acreditativa del grau de discapacitat o un certificat expedit per la Direcció General de Dependència que acrediti un grau de discapacitat del 33 % o superior.
Tenir el Carnet Jove Europeu (per exemple, el Carnet Jove<26)
Fotocòpia compulsada del carnet. Si el carnet és alhora una targeta de crèdit, només cal presentar-ne l’original.
En cas que algun dels inscrits no tengui prou recursos per pagar la matrícula, posau-vos en contacte amb l’IEB.

2. Inscripció als cursos

La inscripció als cursos es farà directament des del centre. El termini de preinscripció és del 19 d’octubre al 16 de novembre de 2016. Heu de tenir en compte que perquè es pugui fer un curs, hi ha d’haver un mínim de 15 alumnes inscrits. Si el nombre de persones inscrites al vostre centre és igual o superior a 15, el curs queda automàticament confirmat. En cas que sigui inferior al mínim establert, l’IEB decidirà finalment quins cursos es faran. Així mateix, si no hi ha el nombre mínim, es pot considerar l’opció d’ajuntar alumnes d’altres centres educatius del mateix municipi o de municipis veïns.

Quan s’hagi confirmat el curs, els inscrits tenen fins dia 25 de novembre per fer el pagament. La inscripció d’un alumne es farà efectiva quan aboni el preu del curs.
Si teniu cap dubte, podeu posar-vos en contacte amb el vostre centre o amb l’Institut d’Estudis Baleàrics (persones de contacte: Antònia Salvà i Maria Magdalena Capó - C. d’Alfons el Magnànim, 29, 1r, porta 3 - Tel.: 971 17 76 04 - A/e: ensenyament@iebalearics.org).

Agraïm la vostra col·laboració i us saludam atentament.
Josep Ramon Cerdà Mas

dilluns, 24 d’octubre del 2016

CALENDARI ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARSELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS
CALENDARI 2016-2017DATA


ACCIÓ
Abans 03/10/2016
Elaboració dels censos. Informació a tota la comunitat educativa del dia i hora del sorteig públic de la Junta Electoral.
05/10/2016
Sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral, entre tots els components del cens. Convocatòria de la reunió de constitució de la Junta Electoral.
10/10/2016
Constitució de la Junta Electoral i aprovació dels censos, el calendari i els models de sobres i paperetes.
13/10/2016
Exposició pública dels censos al taulell d’anuncis i inici del període de reclamacions.
17/10/2016
A les 12 hores fi del termini de reclamacions als censos provisionals.
25/10/2016
- Reunió de la Junta Electoral si hi ha reclamacions als censos per resoldre dites reclamacions.
- Publicació dels censos definitius i inici del període de presentació de candidatures.
28/10/2016
A les 12 hores final del termini de presentació de candidatures que es farà per escrit.
02/11/2016
Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació provisional de candidatures, sorteig dels membres de les meses electorals i sol·licitud de representant de l’Ajuntament i de l’APIMA.
07/11/2016
Publicació i comunicació de les candidatures provisionals i dels resultats dels sorteigs de les meses electorals.
08/11/2016
A les 12 hores fi del termini de reclamacions de candidatures provisionals.
09/11/2016
Reunió de la Junta Electoral, si hi ha reclamacions a les candidatures, per resoldre les reclamacions.
10/11/2016
Publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral.
14/11/2016
-  Convocatòria del claustre extraordinari per a les eleccions.
- A les 12 hores fi del termini per sol·licitar l’acreditació com a supervisor/a. Fi del termini perquè pares i mares sol·licitin els sobres i les paperetes per votar per correu.
21/11/2016
Claustre extraordinari per a l’elecció del professorat. Sorteig en acabar l’escrutini si hi ha empats.
22/11/2016
Eleccions de pares i mares. Sorteig en acabar l’escrutini si hi ha empats.
23/11/2016
- Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació de candidats/es electes.
- Convocatòria de constitució del nou Consell Escolar.
Abans 25/11/2016
Remissió de les actes de les eleccions, dades de participació i la composició del nou Consell Escolar a la Direcció General de Planificació i Centres.
Abans 05/12/2016
Sessió de constitució del nou Consell Escolar, elecció de la nova Comissió Permanent i d’altres comissions si escau.

dijous, 20 d’octubre del 2016

ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS 2016-2017        Benvolguts pares i mares i/o tutors/es:
      Els informem que, realitzat el sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral, quedant aquesta constituïda el dia 10 d’octubre pels següents membres:
-          Directora: Fina Colomar Vicaría.
-          1 professor/a: Maria Teresa Costa Riera.
-          1 pare/mare: Carlos Alonso García (pare d’Asier Alonso de 3r d’Ed. Primària).
        En la mateixa reunió del dia 10 d’octubre, aquesta Junta Electoral va aprovar el calendari 2016 de les eleccions als consells escolars i els censos, informació que teniu exposada al taulell del centre i a la nostra pàgina web balansat.blogspot.com.es.
    Així, pròximament teniu del dimecres 25 fins el divendres 28 d’octubre a les 12 hores per a poder presentar a la secretaria del centre les candidatures per escrit per a formar part del Consell Escolar. L’imprès per a presentar aquesta candidatura el podeu recollir a la secretaria del centre.
Els anirem informant.

Sant Miquel de Balansat, a 20 d’octubre de 2016.
dimecres, 19 d’octubre del 2016

INFORMACIÓ SIMULACRE D´INCENDIS     Benvolguts pares i mares:
     El Centre té l’obligatorietat de tenir elaborat un Pla d’Emergència a fi de poder evacuar l’edifici en una situació de risc.
      Per això, i després de que el nostre Pla hagi estat revisat pel personal de Protecció Civil, els comuniquem que pròximament es durà a terme un simulacre d’evacuació a fi de poder valorar la seva efectivitat.

   Aquest comunicat pretén informar-los i eliminar tot tipus d’alarmisme que aquesta activitat podria generar.

Sant Miquel de Balansat, a 19 d’octubre de 2016
Atentament

LA DIRECTORA