dimecres, 26 d’octubre del 2016

FORMACIÓ PER A PARES EN LLENGUA CATALANA


Us presentam l’oferta de formació de llengua catalana orientada específicament als pares i mares no catalanoparlants d’alumnes d’educació infantil, primària i secundària de tots els centres de les Illes Balears.
La proposta inicial és que els cursos es facin als mateixos centres on els pares i mares tenen matriculats els fills i, sempre que sigui possible, que els imparteixin professors del centre. Pel que fa a l’horari del curs, l’AMIPA o la direcció del centre podrà suggerir el que trobi més convenient.
Per poder dur endavant el projecte, és molt important que el centre, juntament amb l’AMIPA, s’hi impliqui. Per això us demanam que faceu difusió d’aquests cursos entre els pares i mares dels vostres alumnes.

1. Característiques dels cursos per a pares i mares

Destinataris
Taller de català inicial 1: pares i mares sense coneixements de llengua catalana que volen ajudar els fills en el seu aprenentatge i ser capaços de comprendre i generar converses de nivell molt bàsic.
Taller de català inicial 2: pares i mares amb coneixements escassos de llengua catalana que volen ajudar els fills en el seu aprenentatge i que aspiren a comunicar-se en situacions senzilles.
Durada dels cursos: 40 hores repartides en dues sessions setmanals d’una hora i mitja.
Inici dels cursos: setmana del 9 de gener.
Preu dels cursos: 30 €.

Tenen una reducció del 50 % de l’import de la matrícula les persones següents:
Persones
Documentació acreditativa que cal presentar (s’ha de mostrar l’original per confirmar que la fotocòpia és fidel a l’original)
Desocupades
Un certificat o fotocòpia de la targeta del SOIB (o de l’organisme equivalent de fora de les Illes Balears) que acrediti la condició de desocupat. La data d’aquest document no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.

Jubilades o pensionistes
Un certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o un document que acrediti la condició de jubilat o pensionista.
Membres de família nombrosa
Fotocòpia del títol de família nombrosa en vigor.
Discapacitades
Fotocòpia de la targeta acreditativa del grau de discapacitat o un certificat expedit per la Direcció General de Dependència que acrediti un grau de discapacitat del 33 % o superior.
Tenir el Carnet Jove Europeu (per exemple, el Carnet Jove<26)
Fotocòpia compulsada del carnet. Si el carnet és alhora una targeta de crèdit, només cal presentar-ne l’original.
En cas que algun dels inscrits no tengui prou recursos per pagar la matrícula, posau-vos en contacte amb l’IEB.

2. Inscripció als cursos

La inscripció als cursos es farà directament des del centre. El termini de preinscripció és del 19 d’octubre al 16 de novembre de 2016. Heu de tenir en compte que perquè es pugui fer un curs, hi ha d’haver un mínim de 15 alumnes inscrits. Si el nombre de persones inscrites al vostre centre és igual o superior a 15, el curs queda automàticament confirmat. En cas que sigui inferior al mínim establert, l’IEB decidirà finalment quins cursos es faran. Així mateix, si no hi ha el nombre mínim, es pot considerar l’opció d’ajuntar alumnes d’altres centres educatius del mateix municipi o de municipis veïns.

Quan s’hagi confirmat el curs, els inscrits tenen fins dia 25 de novembre per fer el pagament. La inscripció d’un alumne es farà efectiva quan aboni el preu del curs.
Si teniu cap dubte, podeu posar-vos en contacte amb el vostre centre o amb l’Institut d’Estudis Baleàrics (persones de contacte: Antònia Salvà i Maria Magdalena Capó - C. d’Alfons el Magnànim, 29, 1r, porta 3 - Tel.: 971 17 76 04 - A/e: ensenyament@iebalearics.org).

Agraïm la vostra col·laboració i us saludam atentament.
Josep Ramon Cerdà Mas

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada