dijous, 25 d’octubre del 2018

EL CEIP BALANSAT INFORMA:

Aquest curs hem de renovar una part del consell escolar del nostre centre. En el taulell informatiu de l'escola trobareu penjat els cens de pares i mares ( si hi ha alguna errada en el vostre nom avisau a la direcció) i tota la informació necessària.
Dia 10 d'octubre es va fer el sorteig públic dels titulars i suplents de la Junta Electoral i es convocà la reunió de constitució.

Composició de la Junta Electoral:
- Fina Colmar Vicaria (directora).
- Ana Belén Cañon Santos (mestra titular).
- Clara Bea González ( mestra suplent).
- Daniela M. Icodim (mare titular).
- Lazar Iclezan (pare suplent).

QUEDA APROVAT EL SEGÜENT CALENDARI:
ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS
CALENDARI 2018-2019
15/10/2018:
Constitució de la Junta Electoral i aprovació dels censos, el calendari i els models de sobres i paperetes.
16/10/2018:
Exposició pública dels censos al taulell d’anuncis i inici del període de reclamacions.
19/10/2018:
A les 12 hores fi del termini de reclamacions als censos provisionals.
23/10/2018:
- Reunió de la Junta Electoral si hi ha reclamacions als censos per resoldre dites reclamacions.
- Publicació dels censos definitius i inici del període de presentació de candidatures.
26/10/2018:
A les 12 hores final del termini de presentació de candidatures que es farà per escrit.
05/11/2018:
Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació provisional de candidatures, sorteig dels membres de les meses electorals i sol·licitud de representant de l’Ajuntament i de l’APIMA.
07/11/2018:
Publicació i comunicació de les candidatures provisionals i dels resultats dels sorteigs de les meses electorals.
09/11/2018:
A les 12 hores fi del termini de reclamacions de candidatures provisionals.
13/11/2018:
Reunió de la Junta Electoral, si hi ha reclamacions a les candidatures, per resoldre les reclamacions.
10/11/2018
Publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral.
19/11/2018:
-  Convocatòria del claustre extraordinari per a les eleccions.
- A les 12 hores fi del termini per sol·licitar l’acreditació com a supervisor/a. Fi del termini perquè pares i mares sol·licitin els sobres i les paperetes per votar per correu.
21/11/2018:
Claustre extraordinari per a l’elecció del professorat. Sorteig en acabar l’escrutini si hi ha empats.
26/11/2018:
Eleccions de pares i mares. Sorteig en acabar l’escrutini si hi ha empats.
28/11/2018:
Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació de candidats/es electes.
29/11/2018:
Convocatòria de constitució del nou Consell Escolar.
Abans 28/11/2018:
Remissió de les actes de les eleccions, dades de participació i la composició del nou Consell Escolar a la Direcció General de Planificació i Centres.
Abans 05/12/2018:
Sessió de constitució del nou Consell Escolar, elecció de la nova Comissió Permanent i d’altres comissions si escau.VACANCES:
Les dades dels períodes de vacances segons el calendari escolar del curs 2018/2019  seran les següents:
*Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019, ambdós inclosos.
*Pasqua: del 18 d'abril al 28 d’abril de 2019, ambdós inclosos.

Dies festius:
- Dia 12 d’octubre de 2018 (Festa Nacional).
- Dia 1 de novembre de 2018(dia de Tots Sants).
- Dia 6 de desembre de 2018 (dia de la Constitució)
- Dia 1 de març de 2019 (Festa de les Illes Balears).

A més seran dies festius els següents:
Dia 28 de febrer de 2019 (festa escolar unificada).
- Dia 1 de maig de 2019 (dia del treballador).

El curs començà el 12 de setembre de 2018 i s’acabarà el 21 de juny de 2019.


 En consell escolar de dia 18-10-2018 varen quedar aprovats els següents dies festius:
Dia 2 de novembre de 2018 ( substitució de festa local).
- Dia 7 de desembre de 2018 (substitució festa local).
- Dia 4 de febrer  de 2019 (dia de lliure elecció del centre).
- Dia 25 de març de 2019 (dia de lliure elecció del centre).